131668

131668

Code
131668

kilim
k120

Size
2.9*1.98 m