131143

131143

Code
131143

kilim
k41

Size
1.78*1.26 m