131134

131132

Code
131132

kilim
k17

Size
1.65*1 m