130881

130881

Code
130881

kilim
k51

Size
2.27*1.55 m